Lista chorób (zakres Optimum)

Zakresy
Legenda:
AR - Autosomalny recesywny
XL - Sprzężony z płcią